ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชุมค่ายต่างประเทศ “Smart Kids Learning Camp 2017” in Brisbane, Australia

ด้วยโรงเรียนในเครือสารสาสน์ได้ลงนามทำสัญญา(MOU)ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งมลรัฐควีนสแลนด์และโรงเรียน Corinda State High

School (SEC Programme) จัดค่าย “Smart Kids Learning Camp 2017in Brisbane, Australia สำหรับนักเรียน G.7 (เฉพาะห้อง Smart

Class) ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 5-26 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการและวัฒนธรรมร่วมกัน

 

            ทั้งนี้ ฝ่ายต่างประเทศจึงขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียน G.7 ห้อง Smart เข้าร่วมประชุมรับทราบรายละเอียด วัตถุประสงค์ และประโยชน์

ที่นักเรียนจะได้รับ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30-11.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

 

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

                                      ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                                                                                        (นางสาวจงรักษ์ ขันรักษา)

                                                                                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

ดาวน์โหลดใบตอบรับได้ที่นี่

 

 

 

 

ขอเชิญผู้ปกครองรับทราบแนวนโยบายการเรียนการสอนในระดับ G.1

ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอเชิญผู้ปกครองระดับ G.1 ได้รับทราบแนวการเรียนการสอนในแผนก Bilingual Class Program พร้อมทั้ง

เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการสอนของครูต่างชาติ และครูประจำชั้น ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ดังตารางกำหนดเวลาต่อไปนี้

เวลา

รายละเอียด

สถานที่

07.30-08.00 น.

- ลงทะเบียนรับอาหารว่าง

ห้องประชุม

08.00-09.00 น.

- รับทราบแนวนโยบายการเรียนการสอนในระดับ G.1 ทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาไทย

ห้องประชุม

09.00-10.00 น.

เยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องเรียนจริง ดังนี้

ห้องเรียนนักเรียน

อาคาร 2 ชั้น 2

 

09.00-09.30 น.

09.30-10.00 น.

 

G.1A – Lang (Mr. Afxendios)

- วิชาคณิตศาสตร์ (ม.อัญชลี)

 

G.1B – Social (Ms. Jing Jing)

- วิชาคณิตศาสตร์ (ม.จิรวรรณ)

 

G.1C – Phonic (Mr. Alex)

- วิชาภาษาไทย (ม.โชติกา)

 

G.1D – Science (Ms. Gerlie)

- วิชาภาษาไทย (ม.สมจิตร)

 

G.1E – Math (Ms. Michele)

- วิชาภาษาไทย (ม.ศิรภัสสร)

10.00 น.

เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

 

                                                                                                                   ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                                                                                (นางสาวจงรักษ์ ขันรักษา)

                                            ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

หมายเหตุ: โปรดส่งใบตอบรับคืนที่ครูประจำชั้นภายในวันที่ 18 พ.ย.59 เพื่อจัดเตรียมการได้อย่างเหมาะสม

 

ดาวน์โหลดใบตอบรับได้ที่นี่

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

ว / ด / ป

ระดับชั้น

รายละเอียด

14 พ.ย. 59

G.1-12, Y.1-3

แจกกำหนดเนื้อหาการสอบ QC. ครั้งที่ 5

 

ทุกระดับชั้น

กิจกรรมวันลอยกระทง

21-25 พ.ย. 59

G.1-12, Y.1-3

สอบ QC. ครั้งที่ 5

25 พ.ย. 59

G.1

กิจกรรม Open House

28-30 พ.ย. 59

G.8

เข้าค่ายลูกเสือที่สารสาสน์วิเทศบางบอน

5 ธ.ค. 59

ทุกระดับชั้น

หยุด วันพ่อแห่งชาติ

6 ธ.ค. 59

IEP KG.3 - Y.1

กิจกรรม Open House

7 ธ.ค. 59

Y.2 - 3

กิจกรรม Open House

6-8 ธ.ค. 59

G.6 (A,B,C,D)

เข้าค่ายลูกเสือที่สารสาสน์วิเทศบางบอน

8-10 ธ.ค. 59

G.6 (E,F,G,6/1)

เข้าค่ายลูกเสือที่สารสาสน์วิเทศบางบอน

9 ธ.ค. 59

G.1-12, Y.1-3

แจกกำหนดเนื้อหาการสอบ + ตารางสอบกลางภาค 2/2559

12 ธ.ค. 59

ทุกระดับชั้น

หยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ

15 ธ.ค. 59

G.6-12, ป.6

กิจกรรมกีฬาสี

16 ธ.ค. 59

G.2-5, Y.2-3

กิจกรรมกีฬาสี   (Bilingual + Inter)

17 ธ.ค. 59

KG.1 - 2

กิจกรรมกีฬาสี

18 ธ.ค. 59

KG.3 - G.1, IEP KG.3

กิจกรรมกีฬาสี   (Bilingual + Inter)

19-23 ธ.ค. 59

ทุกระดับชั้น

กิจกรรมวันคริสต์มาส / ปีใหม่ (จัดกิจกรรมตามระดับชั้น)

24 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60

ทุกระดับชั้น

หยุด เทศกาลวันคริสต์มาส / ปีใหม่

5,6,9,11,13 ม.ค. 60

G.10-12

สอบกลางภาค 2/2559

9-13 ม.ค. 60

G.1-9, Y.1-3

สอบกลางภาค 2/2559

17 ม.ค. 60

G.1-12, Y.1-3

แจกกำหนดเนื้อหาการสอบ QC. ครั้งที่ 6

23-27 ม.ค. 60

G.1-12, Y.1-3

สอบ QC. ครั้งที่ 6

30 ม.ค. 60

G.1-12, Y.1-3

แจกกำหนดเนื้อหาการสอบ + ตารางสอบปลายภาค 2/2559

4 ก.พ. 60

G.6

สอบ O-NET ที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

4-5 ก.พ. 60

G.9

สอบ O-NET ที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

6-8 ก.พ. 60

KG.1 - 3

ประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคอังกฤษ

9,10,14 ก.พ. 60

KG.1 - 3

ประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคไทย

13 ก.พ. 60

ทุกระดับชั้น

หยุดชดเชย วันมาฆบูชา

6,8,10,14,16 ก.พ. 60

G.10-12

สอบปลายภาค 2/2559

18-19 ก.พ. 60

G.12

สอบ O-NET ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

21-24 ก.พ. 60

Nursery-KG.1

กิจกรรม Drama

23 ก.พ. 60

G.1 - 4, Y.1-3

ประเมินความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้

27 ก.พ. 60

Y.2,G.2, G.4-5, G.7-8

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

27 ก.พ.-3 มี.ค 60

G.1-9, Y.1-3

สอบปลายภาค 2/2559

8 มี.ค. 60

G.3, Y.3

ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

*** กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางโรงเรียนจะเรียนให้ทราบอีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-59

 

 

 

กำหนดการประชุมท่านผู้ปกครองนักเรียน G.6, G.9

ด้วยโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ จะจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับ G.6 และ G.9 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้รับทราบ

นโยบายการจัดการเรียนการสอน และข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย

          ในโอกาสนี้ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับ G.6 และ G.9 เข้าประชุมโดยพร้อมกัน  

ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

 

                                                                                                                                 ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                                                                                            (นางสาวจงรักษ์   ขันรักษา)

                                                                                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ดาวน์โหลดใบตอบรับได้ที่นี่

 

 

 

 

 

แจ้งการเรียนเสริมหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ทางโรงเรียนจะเปิดทำการสอนเสริมหลังเลิกเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่ Nursery-G.12

(สองภาษา)International Education Programme (IEP) KG.3-Year 3 และ ป.6 (สามัญ) โดยเริ่มเรียนในวันพุธที่

26 ตุลาคม 2559
เวลา 15.30-16.30 น. ค่าเล่าเรียน 600 บาทต่อเดือน หากผู้ปกครองมีความประสงค์จะให้บุตรหลานของท่าน

เรียนเสริมหลัง เลิกเรียน ให้แจ้งความจำนงได้ที่คุณครูประจำชั้น และติดต่อชำระเงินได้ที่ธุรการ
นอกจากการสอนเสริมวิชาการแล้ว

หากผู้ปกครองประสงค์ให้นักเรียนได้เลือกเรียนในกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากวิชาการ ท่านสามารถเลือกได้ โดยมี 5 กิจกรรม ดังนี้

1) ศิลปะ         เปิดสอนนักเรียน G.2-5                    รับนักเรียนจำนวน 60 คน

2) คอมพิวเตอร์           เปิดสอนนักเรียน G.2-5                    รับนักเรียนจำนวน 60 คน

3) ดนตรี         เปิดสอนนักเรียน G.2-8 และ ป.6   รับนักเรียนจำนวน 130 คน

4) ว่ายน้ำ        เปิดสอนนักเรียน G.1-3                   รับนักเรียนจำนวน 60 คน (เรียนจันทร์,พุธ,ศุกร์) เริ่ม 26 ต.ค.59

5) ฟุตบอล      เปิดสอนนักเรียน G.1-5                    รับนักเรียนจำนวน 30 คน

หมายเหตุ - กิจกรรมดนตรี นักเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนดนตรี ให้ติดต่อครูดนตรีโดยตรง ที่ห้องดนตรี

               - กำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.-30 พ.ย. 2559

   - ค่าเรียนเสริมหลังเลิกเรียน ชำระก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน เดือนละ 600 บาท เทอมละ 2,400 บาท

สามารถติดต่อชำระได้ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.30 น. ณ ห้องธุรการ อาคาร 1

 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

 

                                                                                                                            ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                                                                                        (นางสาวจงรักษ์   ขันรักษา)

                                                                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

 

 

 

ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม KG. Open House 2016

ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม KG. Open House 2016

          ด้วยแผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรม KG. Open House 2016 ขึ้นในวันที่ 27-30 กันยายน 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ชมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนและห้องประกอบการโดยครูต่างชาติ และครูไทย ชื่นชมผลงานและพัฒนาการของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน โดยรูปแบบกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการชมการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที และส่วนของการชมการจัดการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติ และครูไทย ดังนี้

วัน

เวลา 07.30-11.00 น. (รอบเช้า)

เวลา 12.00-15.00 น. (รอบบ่าย)

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559

KG.1A-1D

KG.3A-3D

วันพุธที่ 28 กันยายน 2559

KG.1E-1G

KG.3E-3G

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559

KG.2A-2D

-

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559

KG.2E-2H

-

 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

 

                                                                   ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                               (นางสาวจงรักษ์ ขันรักษา)

         ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

 

swm-2

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ว / ด / ป ระดับชั้น รายละเอียด
30 พ.ค. 59 G.1-12 แจกกำหนดเนื้อหาการสอบ QC. ครั้งที่ 1
2 มิ.ย. 59 G.7-12 พิธีไหว้ครู
6 - 10 มิ.ย. 59 G.1-12 สอบ QC. ครั้งที่ 1 
9 มิ.ย. 59 G.1-6 พิธีไหว้ครู
16 มิ.ย. 59 อนุบาล+Inter พิธีไหว้ครู (Nursery - KG.3 / IEP KG.3, Year 1-3)
24 มิ.ย. 59 G.1-12 แจกกำหนดเนื้อหาการสอบ + ตารางสอบกลางภาค 1/2559
27 มิ.ย. 59 G.1-12 แจกกำหนดเนื้อหาการสอบ QC. ครั้งที่ 2
4 - 8 ก.ค. 59 G.1-12 สอบ QC. ครั้งที่ 2
14 ก.ค. 59 KG.1-3, G.7-12 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
15 ก.ค. 59 Nursery ,G.1-6, Inter ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
19 ก.ค. 59 ทุกระดับชั้น หยุด วันอาสาฬหบูชา
20 ก.ค. 59 ทุกระดับชั้น หยุด วันเข้าพรรษา
21-22 ก.ค. 59 G.10-12 สอบนอกตาราง
21-26 ก.ค. 59 G.1-9 สอบนอกตาราง
25,27,29 ก.ค. 59 G.10-12 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
27-29 ก.ค. 59 G.1-9 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
8 ส.ค. 59 G.1-12 แจกกำหนดเนื้อหาการสอบ QC. ครั้งที่ 3
9 ส.ค. 59 Nursery -KG.3 กิจกรรมวันแม่
10 ส.ค. 59 G.1-6 กิจกรรมวันแม่ 
11 ส.ค. 59 G.7-12 กิจกรรมวันแม่
12 ส.ค. 59 ทุกระดับชั้น หยุด วันแม่แห่งชาติ
15 - 19 ส.ค. 59 G.1-12 สอบ QC. ครั้งที่ 3
25 ส.ค. 59 G.1-12 แจกกำหนดเนื้อหาการสอบ + ตารางสอบปลายภาค 1/2559
29 ส.ค. 59 G.1-12 แจกกำหนดเนื้อหาการสอบ QC. ครั้งที่ 4
5 - 9 ก.ย. 59 G.1-12 สอบ QC. ครั้งที่ 4
12 - 16 ก.ย. 59 KG.1-3 ประเมินปลายภาคเรียนที่ 1 (ภาคอังกฤษ)
19 - 23 ก.ย. 59 KG.1-3 ประเมินปลายภาคเรียนที่ 1 (ภาคไทย)
19 ก.ย. 59 - เริ่มรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560
19-27 ก.ย. 59 G.10-12 สอบนอกตาราง
21 - 23 ก.ย. 59 KG.1-3 KG Open House 2016
26-29 ก.ย. 59 G.1-9 สอบนอกตาราง
28,30 ก.ย., 3 ต.ค. 59 G.10-12 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 59 G.1-9 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
5-24 ต.ค. 59 ทุกระดับชั้น ปิดภาคเรียนที่ 1/2559
7-11 ต.ค. 59 G.7-12 ครูประจำชั้นแจ้งผลการสอบและนัดหมายมาสอบซ่อม (แต่งกายชุดนักเรียน)
10 ต.ค. 58 G.1-6 ครูประจำชั้นแจ้งผลการสอบทางโทรศัพท์
11 ต.ค. 59 G.1-3 สอบซ่อม เวลา 08.00 - 10.00 น. (แต่งกายชุดนักเรียน)
  G.4-6 สอบซ่อม เวลา 10.00 - 12.00 น. (แต่งกายชุดนักเรียน)
25 ต.ค. 59 ทุกระดับชั้น เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 (เรียนตามเวลาปกติ)
  G.1-12 รับผลการเรียน (ปพ.6) 
*** กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางโรงเรียนจะเรียนให้ทราบอีกครั้ง

 

ปฏทนงาน 1-59

คนเก่งนิมิตใหม่

การเรียนการสอนระดับอนุบาล

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Merry Christmas & Happy New Year 201…

23-12-2015 Hits:2071 การเรียนการสอนระดับอนุบาล Super User - avatar Super User

Merry Christmas & Happy New Year 2016

Merry Christmas & Happy New Year 2016วันที่17ธ.ค.58 เเผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เด็กๆได้เรียนรู้ประวัติวันคริสต์มาสอย่างย่อ ได้ชมการเเสดง เเละได้จับรางวัล มีทั่้งรางวัลเล็กเเละรางวัลใหญ่ เราไปดูภาพเเห่งความสุขของเด็กๆกันดีกว่าคะ (โรงเรียนปิดตั้งเเตวันที่ 25 ธ.ค. 58 เปิดวันที่ 4 ม.ค.59 นะคะ)      

Read more

KG. Open House 2015

18-09-2015 Hits:1785 การเรียนการสอนระดับอนุบาล Super User - avatar Super User

KG. Open House 2015

วันที่ 22 - 25 กันยายน 2558 คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้เด็กๆ อนุบาลด้วยนะคะ กิจกรรม KG. Open House 2015 ผู้ปกครองจะได้ชมการเรียนการสอนสภาพจริงภายในห้องเรียนและได้ชมความสามารถของเด็กๆ ทุกคนบนเวทีการแสดง อย่าพลาดนะคะ (ทางโรงเรียนออกจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะ)          

Read more

Art & Craft Activities

14-07-2015 Hits:1477 การเรียนการสอนระดับอนุบาล Super User - avatar Super User

Art & Craft Activities

นักเรียนอนุบาลได้ฝึกสมาธิผ่านกิจกรรมงานประดิษฐ์การติดเมล็ดถั่วชนิดต่างๆลงในภาพที่ครูเตรียมเอาไว้ให้ ซึ่งเด็กๆ ต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากในการติดเมล็ดถั่วให้เสร็จสมบูรณ์ เรามาลองดูความพยายาม และความอดทนของเด็กๆ กันดีกว่านะคะ          

Read more

การเรียนการสอนระดับประถม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

โครงงานกระทงหรรษา / หุ่นมือแสนสนุก ของ G…

21-11-2014 Hits:1987 การเรียนการสอนระดับประถม Super User - avatar Super User

โครงงานกระทงหรรษา / หุ่นมือแสนสนุก ของ G.1

ผลงานของนักเรียน G.1 วิชา Science โครงงานกระทงหรรษา / หุ่นมือแสนสนุก       G.1C วิชาScience โครงงานกระทงหรรษา / หุ่นมือแสนสนุก

Read more

บรรยากาศการติว O-NET G.6

20-11-2014 Hits:1723 การเรียนการสอนระดับประถม Super User - avatar Super User

บรรยากาศการติว O-NET G.6

บรรยากาศการติว O-NET G.6 ติวทุกวันตอนเช้า 7.30-8.15 น.        

Read more

หน่วยการเรียนรู้ "เอกลักษณ์ไทย…

07-07-2014 Hits:1884 การเรียนการสอนระดับประถม Super User - avatar Super User

หน่วยการเรียนรู้ "เอกลักษณ์ไทย" (2)

วันที่ 7 ก.ค. 57 ครูพรพิมล KG.3A ได้รับการนิเทศการสอนโดยฝ่ายบริหาร โดยครูได้สอนวิชา Integration (บูรณาการ) หน่วยการเรียนรู้ "เอกลักษณ์ไทย" ครูได้จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้มากมายเพื่อให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับความเป็นไทย เช่น ธงชาติไทย , อักษรไทย , ตัวเลขไทย , อาหารไทย , ผลไม้ไทย , ดนตรีไทย เด็ก ๆได้สัมผัสจากสื่อของจริง เเละเด็กๆยังมีส่วนร่วมด้วยการเเต่งชุดไทยมาอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งชายเเละหญิง คุณครูได้สอนให้นักเรียนรู้รักความสามัคคีผ่านกิจกรรมกลุ่ม เเละเน้นยํ้าให้เด็กๆรักชาติ...

Read more

การเรียนการสอนระดับมัธยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ติวนักเรียน G.9 - G.12

02-06-2015 Hits:1920 การเรียนการสอนระดับมัธยม Super User - avatar Super User

ติวนักเรียน G.9 - G.12

นักเรียนระดับ G.9 และ G.12 มีการเรียนเพิ่มตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.00 น. เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นและก้าวสู่ระดับมหาลัย  

Read more

การเรียนการสอนวิชาการจัดการค่ายลูกเสือขอ…

03-11-2014 Hits:1306 การเรียนการสอนระดับมัธยม Super User - avatar Super User

การเรียนการสอนวิชาการจัดการค่ายลูกเสือของ ลูกเสือ G.8

การเรียนการสอนวิชาการจัดการค่ายลูกเสือของ ลูกเสือ G.8 เรื่องการกางเต้น และวิธีการจัดวางเต้นท์      

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ ม.จุฬา

03-11-2014 Hits:1705 การเรียนการสอนระดับมัธยม Super User - avatar Super User

แนะแนวการศึกษาต่อ ม.จุฬา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ได้นำนักเรียน ม.ปลาย ที่สนใจด้านการบินเข้าเยี่ยมชมเข้าเยี่ยมชมคณะอักษร   สถาปัตย์   บัญชี  รับฟังแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียน และได้เยี่ยมชมสถานที่ที่ใช้ในการเรียนรู้จริง        

Read more

Login

Contact Us

Sarasas Witaed Nimitmai School  

48 Moo 4 Nimitmai Road,
Klongsamwa Bangkok 10510
Tel.0-2543-6921-4
Fax. 0-2543-6946

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla